POLITYKA PRYWATNOŚCI

Studia jogi Yoga & Ayurveda oraz serwisu internetowego www.yoga-and-ayurveda.eu


 1. Postanowienia ogólne
 1. Pojęcia użyte w Polityce prywatności oznaczają:
 1. Administrator- Hanna Wolska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Hanna Wolska, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej przy ul. Jana Matejki 8/10, 60-766 Poznań, NIP: 7791341450, REGON: 302481141, adres e-mail: hhwolska@interia.pl, prowadząca Studio jogi Yoga & Ayurveda;
 2. Dane osobowe- wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie takiego identyfikatora jak imię, nazwisko, PESEL, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, zgodnie z art. 4 ust. 1 RODO;
 3. RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych);
 4. Serwis- serwis Studia jogi Yoga & Ayurveda dostępny pod adresem www.yoga-and-ayurveda.eu;
 5. Studio jogi- Studio jogi Yoga & Ayurveda mieszczące się w Poznaniu przy ul. Krauthofera 22, 60-203 Poznań;
 6. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 7. Ustawa – prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. o prawie telekomunikacyjnym;
 8. Uczestnik- każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych przez Studio jogi;
 9. Użytkownik- każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis bądź korzystająca z jednej lub więcej usług świadczonych w ramach Serwisu;
 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora w związku z zawarciem umowy dotyczącej uczestnictwa w zajęciach jogi prowadzonych w Studiu jogi Yoga & Ayurveda oraz w związku z korzystaniem z Serwisu www.yoga-and-ayurveda.eu, a także nawiązaniem kontaktu ze Studiem jogi za pośrednictwem mediów społecznościowych czy poczty elektronicznej.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu zawarcia i wykonania umowy uczestnictwa w zajęciach jogi oraz obsługi Serwisu.
 3. Nadrzędnym celem Administratora jest zapewnienie Uczestnikom / Użytkownikom ochrony ich prywatności oraz zapewnienie zgodności przetwarzania ich danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z RODO.
 1. Źródła danych osobowych oraz dane podlegające przetwarzaniu
 1. Administrator przetwarza dane osobowe, które zostały mu udostępnione w związku z:
 1. zapisaniem się na zajęcia jogi prowadzone przez Studio jogi Yoga & Ayurveda za pośrednictwem wiadomości e-mail, konta w mediach społecznościowych, telefonicznie, osobiście oraz zawarciem umowy na uczestnictwo w zajęciach jogi w ww. Studiu;
 2. zapisaniem się do newsletter’a prowadzonego przez Studio jogi Yoga & Ayurveda.
 3. Dane osobowe podlegające przetwarzaniu:
 1. w przypadku zapisu na zajęcia jogi: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail;
 2. w przypadku zapisu do newsletter’a: adres e-mail.
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych
 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu świadczenia przez Administratora usług związanych z prowadzeniem zajęć jogi oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności usługi udostępniania przez Administratora treści w Serwisie,
 2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu uczynienia zadość ciążący na Administratorze obowiązkom prawnym, w szczególności prawa podatkowego;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora:
 • dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń,
 • prowadzenie analiz jakości oraz statystyk dotyczących świadczonych usług,
 • marketing produktów i usług własnych Administratora,
 • dostosowywanie zawartości strony Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron Serwisu;
 • śledzenie ruchu w ramach strony Serwisu,
 • powyższe również z wykorzystaniem danych zbieranych za pośrednictwem plików cookies i innych podobnych technologii;
 1. na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie 6 ust. 1 lit. a) RODO, jeżeli jej udzielenie jest konieczne do zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych i nie znajduje zastosowania żadna z ww. podstaw prawnych przetwarzania danych, udzielenie przez Uczestnika/Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych w takim wypadku jest dobrowolne; udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana w dowolnym czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięcie, np. w celu zapisywania danych w plikach cookies, wykorzystywania plików cookies do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i jego podstron, a także gromadzenia danych z Serwisu, wysłania newslettera (dodatkowo na podstawie zgody, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust. 1 ustawy- Prawo telekomunikacyjne);
 2. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w związku ze zgodą wyrażoną na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych (tzw. danych wrażliwych), w szczególności danych dotyczących zdrowia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnika zajęć jogi oraz prawidłowego wykonania umowy uczestnictwa w zajęciach, a także ograniczenia możliwości wystąpienia niepożądanych skutków zdrowotnych u Uczestnika zajęć jogi;
 1. Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów podmiotów, których dane osobowe dotyczą, a w szczególności zapewnia, że: zbierane przez niego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem; są zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; pozostają merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 1. Uprawnienia
 1. Każdy Uczestnik/ Użytkownik ma prawo do:
 1. dostępu do danych – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe. Jeżeli dane Uczestnika/ Użytkownika są przetwarzane, jest on uprawniony do uzyskania dostępu do tych danych oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
 2. otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
 3. sprostowania – żądania sprostowania dotyczących danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 4. usunięcia danych – żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
 5. ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 1. przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dotyczących Uczestnika/ Użytkownika, które dostarczył on Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
 2. sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
 3. cofnięcia zgody- w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.
 4. wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Skargi można składać w formie:
 • pisemnej na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 • elektronicznie: za pośrednictwem platformy ePUAP.
 1. Wniosek o realizację ww. praw można realizować poprzez przesłanie pisemnego wniosku na adres Administratora bądź droga mailową na adres poczty elektronicznej info@yoga-and-ayurveda.eu
 2. Wniosek, o którym mowa w ustępie 2 powyżej musi zostać sformułowany w sposób precyzyjny i w szczególności wskazywać jakie żądanie ma zostać zrealizowane, jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie, jakie rodzaju przetwarzania danych wniosek dotyczy. W razie potrzeby Administrator jest uprawniony do wystąpienia z prośbą o doprecyzowanie/uzupełnienie wniosku o dane potrzebne mu do należytego wykonania wniosku.
 3. Administrator w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku, poinformuje wnioskodawcę o działaniach podjętych w związku z wnioskiem. W razie konieczności Administrator poinformuje o konieczności przedłużenia terminu odpowiedzi z podaniem przyczyny przedłużenia terminu.
 4. Odpowiedź na wniosek będzie zrealizowana przy pomocy takiego sposobu komunikacji jaki został wykorzystany do złożenia wniosku. W przypadku wniosku złożonego na piśmie, na żądanie wnioskodawcy, odpowiedź może zostać wysłana drogą elektroniczną na podany przez niego adres email.
 1. Okres przechowywania danych osobowych
 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie – przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.
 2. Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przetwarzane do czasu wypełnienia takiego obowiązku prawnego.
 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 4. Dane osobowe przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, chyba że Administrator wykaże istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia bądź obrony roszczeń.
 5. Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych dane osobowe takiej osoby- w zakresie, w jakim przetwarzanie związane jest z marketingiem- nie będą więcej przetwarzane do celów marketingowych.
 1. Kategorie odbiorców danych
 1. Dane osobowe Uczestników/Użytkowników mogą być ujawniane pracownikom i współpracownikom Administratora, podmiotom powiązanym z Administratorem, firmom windykacyjnym, podmiotom świadczącym usługi prawne i księgowe, partnerom świadczącym usługi techniczne, dostawcom usług hostingowych i systemów informatycznych, podwykonawcom Administratora, innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora i pracownikom lub współpracownikom takich podmiotów.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacjom międzynarodowym.
 1. Pliki cookies i dane eksploatacyjne
 1. W Serwisie wykorzystywane są pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 2. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika, badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.
 3. Podczas pierwszej wizyty Użytkownika w Serwisie wyświetlona zostanie informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie przez kliknięcie w przycisk: „Akceptuję” i zamknięcie tej informacji oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.
 4. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem wymienionych powyżej technologii danych w ww. celach odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookies. Zgoda może być w każdym momencie wycofana. Zgoda na wykorzystanie plików cookies może być wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem plików cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu.
 5. Administrator danych osobowych przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących Użytkowników Serwisu. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie jej pełnej treści w Serwisie ze wskazaniem daty zamieszczenia. Polityka prywatności może ulec zmianie, w szczególności aktualizacji. Wszelkie zmiany polityki prywatności, w tym jej aktualizacje będą publikowane w ramach Serwisu ze wskazaniem daty zamieszczenia. Zmieniona Polityka Prywatności obowiązuje od chwili jej publikacji w Serwisie.
 3. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator danych osobowych zaleca by po przejściu na inne strony internetowe, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu.
 1. Kontakt

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Uczestników/Użytkowników oraz z wykorzystywaniem plików cookies – w tym w kwestiach dotyczących niniejszej Polityki prywatności – prosimy kontaktować się na adres: FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA HANNA WOLSKA, JANA MATEJKI 8/10, 60-766 POZNAŃ, NIP: 779 134 14 50 lub na adres e-mail: info@yoga-and-ayurveda.eu.

Warto zadbać o siebie oraz stale siebie poznawać, by sprawnie i z uśmiechem funkcjonować w relacjach we własnym otoczeniu

YOGA & AYURVEDA