REGULAMIN STUDIA JOGI- YOGA & AYURVEDA


 1. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w zajęciach jogi oferowanych i prowadzonych w Studiu jogi- YOGA & AYURVEDA (dalej jako Studio jogi bądź Yoga & Ayurveda), ul. Krauthofera 22, Lokal Usługowy Nr 1, 60-203 Poznań.
 2. Każda osoba korzystająca z zajęć jogi (dalej jako Uczestnik) prowadzonych w Yoga & Ayurveda obowiązana jest do zapoznania się przed pierwszymi zajęciami z niniejszym Regulaminem, a także do jego przestrzegania przez cały okres korzystania z usług Studia jogi. Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem własnoręcznym podpisem.
 1. Zasady działania Studia
 1. Studio jogi jest czynne na 0,5h przed zajęciami oraz w godzinach zajęć według grafika, o którym mowa w punkcie III ust. 1 Regulaminu lub opisu wydarzeń specjalnych (dodatkowych, niezależnie od grafika), lub też według indywidualnych ustaleń z Uczestnikami.
 2. Na stronie internetowej Yoga & Ayurveda dostępnej pod adresem www.yoga-and-ayurveda.eu, na fanpage studia na Facbook’u oraz na koncie w serwisie Instagram publikowany jest aktualnie obowiązujący grafik zajęć oraz bieżące informacje dotyczące działalności studia jogi, w tym w szczególności wydarzeń specjalnych.
 3. Uczestnik przystępując do zajęć oświadcza, iż nie posiada żadnych przeciwskazań natury zdrowotnej (fizycznych czy psychicznych) do uczestnictwa w zajęciach oraz iż jego stan zdrowia pozwala na korzystanie z zajęć oraz praktykę jogi.
 4. Wszelkie dolegliwości zdrowotne lub ich symptomy, uczestnik zobowiązany jest zgłosić prowadzącemu przed rozpoczęciem zajęć. Kobiety w ciąży bądź w okresie menstruacji obowiązane są do poinformowania o tym fakcie prowadzącego zajęcia.
 5. W przypadku pogorszenia się samopoczucia bądź pojawienia się jakichkolwiek dolegliwości w trakcie zajęć uczestnik obowiązany jest przerwać praktykę i niezwłocznie zgłosić się do prowadzącego.
 6. Yoga & Ayurveda nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się stanu zdrowia uczestnika, będące skutkiem zatajenia przez niego przeciwskazań zdrowotnych, a także wywołanego nadmiernym wysiłkiem podczas praktyki. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do dostosowania intensywności oraz rodzaju ćwiczeń do swojego samopoczucia, ogólnej kondycji fizycznej oraz dyspozycji dnia. Uczestnik przystępuje do ćwiczeń na własną odpowiedzialność.
 7. Uczestnik zajęć uprawniony jest do korzystania ze sprzętu będącego na wyposażeniu Studia jogi zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją korzystania.
 8. Prowadzący ma prawo odmówić wstępu na zajęcia osobie, która nie opłaciła wcześniej uczestnictwa w zajęciach bądź co do której istnieją podejrzenia, iż jest pod wpływem alkoholu czy innych substancji odurzających. Prowadzący może także wyprosić taką osobę z zajęć w trakcie ich trwania.
 9. Po terenie Studia jogi należy poruszać się głównie boso bądź w obuwiu zmiennym.
 10. Zaleca się nie spożywać posiłków na minimum 2 godziny przed zajęciami. W trakcie zajęć nie można jeść, a w szczególności żuć gumy.
 11. Wszelkie zapytania dotyczące zajęć oraz wykonywanych podczas nich ćwiczeń należy kierować bezpośrednio do prowadzącego dane zajęcia.
 12. Studio jogi Yoga & Ayurveda nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników zajęć w szatni lub innym miejscu ogólnodostępnym na terenie Studia.
 13. Na terenie Studia jogi zabrania się spożywania alkoholu, palenia papierosów, w tym papierosów elektronicznych, zażywania środków odurzających. Podczas zajęć grupowych zabrania się używania telefonów komórkowych, a także innych urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk.
 14. Uczestnicy naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu mogą zostać poproszeni o opuszczenie Studia jogi Yoga & Ayurveda.
 1. Grafik oraz zapisy na zajęcia
 1. Zajęcia obywają się zgodnie z grafikiem zajęć dostępnym na stronie internetowej Yoga & Ayurveda pod adresem www.yoga-and-ayurveda.eu. Grafik wskazuje na dzień, godzinę odbywania się zajęć, osobę prowadzącą oraz limit osób na zajęciach.
 2. Yoga & Ayurveda zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w grafiku, w szczególności do zmiany dnia, godziny zajęć, a także prowadzącego zajęcia. Zmiany w grafiku obowiązują od momentu ich zamieszczenia na stronie internetowej. Uczestnicy zapisani na zajęcia, które uległy zmianie, zostaną o niej poinformowani za pośrednictwem wiadomości e-mail/ SMS.
 3. W zajęciach wziąć może udział osoba pełnoletnia, która posiada opłacony karnet bądź opłaciła wejście jednorazowe i zapisała się na zajęcia w jeden ze sposobów opisanych w ust. 5 poniżej.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w zajęciach pod warunkiem uprzedniego przedstawienia pisemnej zgody ich przedstawiciela ustawowego.
 5. Zapisu na zajęcia dokonać można przez jeden z następujących sposobów:
 1. za pośrednictwem wiadomości e-mail, zawierającej imię i nazwisko uczestnika oraz podając datę, godzinę i rodzaj zajęć, wysłanej na następujący adres poczty elektronicznej: info@yoga-and-ayurveda.eu;
 2. telefonicznie lub w formie sms, podając imię i nazwisko, datę, godzinę i rodzaj zajęć, dzwoniąc lub pisząc pod numer telefonu: 663 745 720.
 1. W przypadku wypełnienia limitu miejsc na dane zajęcia, uczestnik zapisywany może zostać na listę rezerwową. Gdy uczestnik zapisany na zajęcia zrezygnuje z uczestnictwa, na jego miejsce zapisywany jest uczestnik znajdujący się na liście rezerwowej. Informacja o tym przekazywana jest uczestnikowi rezerwowemu e-mailem, SMS albo telefonicznie. Uczestnik, który pozostaje na liście rezerwowej nie jest uprawniony do udziału w zajęciach.
 2. Uczestnik ma możliwość wypisania się z zajęć najpóźniej na 5 godzin przed godziną ich rozpoczęcia.
 1. Karnety i płatność
 1. Aktualny cennik opłat za zajęcia dostępny jest na stronie internetowej Yoga & Ayurveda pod adresem www.yoga-and-ayurveda.eu.
 2. Opłata winna zostać uiszczona przed zajęciami. Uiszczenie opłaty jest warunkiem koniecznym możliwości uczestnictwa w zajęciach.
 3. Opłatę można uiścić za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów płatności:
 1. bezpośrednio gotówką bądź kartą płatniczą w siedzibie Yoga & Ayurveda;
 2. przelewem bankowym na numer rachunku bankowego: 48 1240 6595 1111 0011 1211 4564 (Bank Pekao S.A.).
 1. Uczestnik może opłacić jednorazowe wejście na zajęcia bądź wykupić jeden z karnetów uprawniających do ilości wejść opisanych w cenniku.
 2. Karnety są karnetami imiennymi i nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Uczestnik wykupując karnet obowiązany jest do podania swoich prawdziwych danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska.
 3. Każdy z karnetów posiada termin, w jakim powinien zostać wykorzystany. Uczestnikowi, który nie wykorzysta wszystkich wejść na zajęcia, do których uprawnia zakupiony karnet, w terminie w nim wskazanym, nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystane zajęcia. Termin ważności karnetu może zostać wydłużony w przypadku, gdy zajęcia, do których uczestnictwa uprawnia karnet nie odbędą się z winy Yoga & Ayurveda.
 4. Uczestnik posiadający karnet zobowiązany jest do jego okazania każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć w celu przybicia w nim pieczątki, oznaczającej potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach. Każda z pieczątek umniejsza liczbę wejść na zajęcia jogi przysługującą jego posiadaczowi.
 5. Cena jednorazowego wejścia oraz cena karnetu zawiera opłatę za uczestnictwo w zajęciach oraz możliwość korzystania ze sprzętu znajdujące się w siedzibie Yoga & Ayurveda. Cena nie zawiera opłaty za ubezpieczenie.
 6. Poza karnetami Yoga & Ayurveda, od 01.02.2023 w Studio akceptowane są także karty MultiSport Plus / Senior / Student. Na karty te można wejść na 1 zajęcia / doba, przy czym w przypadku kart Senior mogą to być zajęcia rozpoczynające się najpóźniej o godz. 16:00. Zasady zapisów na zajęcia są identyczne jak w przypadku karnetów Yoga & Ayurveda.
 1. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Przez podpisanie niniejszego Regulaminu Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z polityką dotyczącą przetwarzania danych osobowych, zawierającą informacje o uprawnieniach osoby, której dane dotyczą, która dostępna jest bezpośrednio na stronie internetowej Yoga & Ayurveda pod adresem www.yoga-and-ayurveda.eu w zakładce Polityka prywatności.
 2. Administratorem danych osobowych jest Hanna Wolska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Firma Produkcyjno- Handlowo- Usługowa Hanna Wolska, ul. Jana Matejki 8/10, 60-766 Poznań, NIP: 779 134 14 50.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Yoga & Ayurveda dostępnej pod adresem www.yoga-and-ayurveda.eu.
 2. Yoga & Ayurveda zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany obowiązują od momentu ich umieszczenia na ww. stronie internetowej Yoga & Ayurveda.

Warto zadbać o siebie oraz stale siebie poznawać, by sprawnie i z uśmiechem funkcjonować w relacjach we własnym otoczeniu

YOGA & AYURVEDA